CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
71-43-2BenzeneAromatic39124.6
91-20-3NaphthaleneAromatic1789.1
91-22-5QuinolineAromatic39206
95-47-6o-XyleneAromatic35152
95-49-82-ChlorotolueneAromatic62321
95-50-11,2-DichlorobenzeneAromatic58348.7
98-95-3NitrobenzeneAromatic72362.5
100-44-7Benzyl chlorideAromatic53275.3
100-41-4Ethyl benzeneAromatic1982.5
100-42-5StyreneAromatic44187.4
100-80-1Vinyl tolueneAromatic39188.5
106-42-3p-XyleneAromatic28121.6
106-43-44-ChlorotolueneAromatic61315.8
106-46-71,4-DichlorobenzeneAromatic3502104.3
108-38-3m-XyleneAromatic33143.3
108-41-83-ChlorotolueneAromatic82424.5
108-67-81,3,5-TrimethylbenzeneAromatic2098.3
108-98-5BenzenethiolAromatic42189.2
108-86-1BromobenzeneAromatic50321.1
108-88-3TolueneAromatic39147
108-90-7ChlorobenzeneAromatic46210.7
462-06-6FluorobenzeneAromatic70275.1
488-23-31,2,3,4-TetramethylbenzeneAromatic19104.3
527-53-71,2,3,5-TetramethylbenzeneAromatic1793.3
541-73-11,3-DichlorobenzeneAromatic1701022.1
611-14-32-EthyltolueneAromatic1468.8
620-14-43-EthyltolueneAromatic1678.7
622-96-84-EthyltolueneAromatic1783.6


TOP