CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
67-66-3ChloroformChlorine3401660.1
71-55-61,1,1-TrichloroethaneChlorine52283.8
74-87-3Methyl chlorideChlorine3061.9
75-00-3ChloroethaneChlorine52137.2
75-01-4Vinyl ChlorideChlorine250639.1
75-09-2DichloromethaneChlorine2901007.3
75-29-62-ChloropropaneChlorine8.326.7
75-34-31,1-DichloroethaneChlorine26105.2
75-36-5Acetyl chlorideChlorine180577.9
75-43-4DichlorofluoromethaneChlorine55231.5
75-45-6ChlorodifluoromethaneChlorine66233.4
75-68-31,1,1-ChorodifluoroethaneChlorine56230.2
75-72-9ChlorotrifluoromethaneChlorine4001708.9
75-88-72-Chloro-1,1,1-trifluoroethaneChlorine76368.3
76-02-8Trichloroacetyl chlorideChlorine340025285.2
76-13-11,1,2-TrichlorotrifluoroethaneChlorine143911005.8
76-14-21,2-DichlorotetrafluoroethaneChlorine9306501.3
76-15-3ChloropentafluoroethaneChlorine8205180.6
77-47-4HexachlorocyclopentadieneChlorine200022312.5
78-87-51,2-DichloropropaneChlorine41189.5
78-88-62,3-Dichloro-1-propeneChlorine130590
78-95-5ChloroacetoneChlorine200756.9
79-00-51,1,2-TrichloroethaneChlorine110600.2
79-01-6TrichloroethyleneChlorine98526.6
79-34-51,1,2,2-TetrachloroethaneChlorine140961.1
79-38-9ChlorotrifluoroethyleneChlorine5902809.1
79-44-7Dimethylcarbamoyl chlorideChlorine33145.2
87-68-3Hexachloro-1,3-butadieneChlorine360038394.1
106-89-81,2-Epoxy-3-chloropropaneChlorine72272.4
107-05-1Allyl chlorideChlorine153478.9
107-07-32-ChloroethanolChlorine59194.3
107-06-21,2-DichloroethaneChlorine140566.6
109-69-31-ChlorobutaneChlorine1764.3
127-18-4TetrachloroethyleneChlorine410027807.9
142-28-91,3-DichloropropaneChlorine35161.8
156-59-2cis-1,2-DichloroethyleneChlorine37146.7
156-60-5trans-1,2-DichloroetheneChlorine88348.9
306-83-22,2-Dichloro-1,1,1-trifluorethaneChlorine150938.2
354-14-31,1,2,2-Tetrachloro-1-fluoroethaneChlorine1601216.1
354-23-41,2-DichlorotrifluoroethaneChlorine1901188.4
354-25-61-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethaneChlorine79441
430-57-91,2-Dichloro-1-fluoroethaneChlorine120574
513-36-01-Chloro-2-methylpropaneChlorine1349.2
540-59-01,2-DichloroetheneChlorine43170.5
543-59-91-ChloropentaneChlorine1461
624-65-7Propargyl chlorideChlorine264804.4
630-20-61,1,1,2-TetrachloroethaneChlorine97665.9
760-23-63,4-Dichloro-1-buteneChlorine120613.5
920-46-7Methacryloyl chlorideChlorine86367.7
1717-00-61,1-Dichloro-1-fluoroethaneChlorine41196.1
2837-89-02-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethaneChlorine74413
7647-01-0Hydrogen chlorideChlorine4.26.3
10061-01-5cis-1,3-DichloropropeneChlorine2311048.4
10061-02-6trans-1,3-DichloropropeneChlorine130590


TOP