CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
75-02-5Vinyl fluorideFluorine410772
75-10-5DifluoromethaneFluorine8.718.5
75-37-61,1-DifluoroethaneFluorine1232.4
75-46-7TrifluoromethaneFluorine1645.8
75-89-82,2,2-TrifluoroethanolFluorine96392.8
76-16-4HexafluoroethaneFluorine5403048.1
76-19-7OctafluoropropaneFluorine4803691.2
115-25-3OctafluorocyclobutaneFluorine4703845.2
353-50-4Carbonyl fluorideFluorine340917.9
354-32-5Trifluoroacetyl chlorideFluorine13007043.4
354-33-6PentafluoroethaneFluorine54265.1
355-25-9PerfluorobutaneFluorine6105938.5
359-35-31,1,2,2-TetrafluoroethaneFluorine28116.8
371-62-02-FluoroethanolFluorine2155
373-14-81-FluorohexaneFluorine9.239.2
382-10-5HexafluoroisobutyleneFluorine9206172.8
382-21-8PerfluoroisobutyleneFluorine3402781.6
383-63-1Ethyl trifluoroacetateFluorine39226.6
392-56-3HexafluorobenzeneFluorine110837
407-25-0TrifluoroaceticanhydrideFluorine4403779.7
420-46-21,1,1-TrifluoroethaneFluorine30103.1
421-50-11,1,1-TrifluoroacetoneFluorine5602566.4
430-51-3FluoroacetoneFluorine87270.7
431-06-11,2-Difluoro-1,2-dichloroethaneFluorine82452.6
431-89-01,1,1,2,3,3,3-HeptafluoropropaneFluorine2601808.1
471-43-21,1-Difluoro-2,2-dichloroethaneFluorine72397.4
593-53-3Methyl fluorideFluorine7.310.2
678-26-2PerfluoropentaneFluorine5104756.8
684-16-2HexafluoroacetoneFluorine7304956.9
811-97-21,1,1,2-TetrafluoroethaneFluorine79329.6
814-68-6Acryloyl chlorideFluorine4801776.9
818-92-8Allyl fluorideFluorine3483.5
7664-39-3Hydrogen fluorideFluorine32002618.4
13429-24-8HexafluoropropeneFluorine6608099.5
138495-42-82H,3H-PerfluoropentaneFluorine1701752.5


TOP