CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
57-14-7Unsymmetrical dimethylhydrazineNitrogen1536.9
68-12-2N,N-DimethylformamideNitrogen2265.8
74-90-8Hydrogen CyanideNitrogen120132.7
75-05-8AcetonitrileNitrogen150251.8
75-52-5NitromethaneNitrogen240599.2
75-55-8PropyleneimineNitrogen4195.7
75-86-5Acetone cyanohydrinNitrogen29101
76-06-2ChloropicrinNitrogen3002016.9
79-24-3NitroethaneNitrogen100307
79-46-92-NitropropaneNitrogen37134.8
100-47-0BenzonitrileNitrogen82345.8
100-69-62-VinylpyridineNitrogen48206.4
107-12-0Ethyl cyanideNitrogen3681.1
107-13-1AcrylonitrileNitrogen6471404.2
107-14-2ChloroacetonitrileNitrogen150463.2
108-03-21-NitropropaneNitrogen31113
108-89-44-PicolineNitrogen57217.1
108-99-63-PicolineNitrogen48182.8
109-06-82-PicolineNitrogen57217.1
109-95-5Ethyl nitriteNitrogen39119.7
110-59-8ValeronitrileNitrogen2585
110-86-1PyridineNitrogen49158.5
110-91-8MorpholineNitrogen1242.7
111-36-4n-Butyl isocyanateNitrogen1560.8
126-98-7MethacrylonitrileNitrogen3185.1
334-99-6TrifluoronitrosomethaneNitrogen9803968.5
506-77-4Cyanogen chlorideNitrogen160402.3
584-84-92,4-Toluene diisocyanateNitrogen16113.9
617-84-5N,N-Diethyl formamideNitrogen1145.5
624-83-9MethylisocyanateNitrogen66154
624-91-9Methyl nitriteNitrogen57142.3
1002-16-0Amyl nitrateNitrogen1265.4
2074-87-5CyanogenNitrogen140298
2696-92-6Nitrosyl chlorideNitrogen3751004
7664-41-7AmmoniaNitrogen43002995.2
7697-37-2Nitric acidNitrogen160412.4
7782-79-8Hydrazoic acidNitrogen160281.6
7783-54-2Nitrogen trifluorideNitrogen350010163.9
10024-97-2Nitrous OxideNitrogen87156.6
10102-44-0Nitrogen dioxideNitrogen5094.1
10544-72-6Dinitrogen tetroxideNitrogen52195.7
680-31-9HexamethylphosphoramideNitrogen6.547.7


TOP