CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
74-83-9Methyl bromideOther halogens56217.5
74-88-4Methyl iodideOther halogens84487.7
74-95-3DibromomethaneOther halogens7105048
74-96-4BromoethaneOther halogens43191.7
74-97-5BromochloromethaneOther halogens3601905.1
75-03-6EthyliodideOther halogens56357.3
75-11-6DiiodomethaneOther halogens3403724.6
75-25-2TribromomethaneOther halogens41423.8
75-26-32-BromopropaneOther halogens1470.4
75-30-92-IodopropaneOther halogens1390.3
75-63-8BromotrifluoromethaneOther halogens3872357
100-39-0Benzyl bromideOther halogens48335.8
106-93-41,2-DibromoethaneOther halogens1901459.8
106-94-51-BromopropaneOther halogens23115.7
106-95-6Allyl bromideOther halogens150742.2
124-73-21,2-DibromotetrafluoroethaneOther halogens7207651.3
556-56-9Allyl iodideOther halogens110755.8
558-17-82-Iodo-2-methylpropaneOther halogens30225.8
593-60-2Vinyl bromideOther halogens3301443.5
10034-85-2Hydrogen iodideOther halogens440023018.8
10035-10-6Hydrogen bromideOther halogens2686.1


TOP