CASGas nameFamilyLOD
ppbvµg.m -3
50-00-0FormaldehydeOther oxygen89.8
64-19-7Acetic acidOther oxygen160117.9
67-64-1AcetoneOther oxygen66156.8
75-07-0AcetaldehydeOther oxygen5293.7
78-59-1IsophoroneOther oxygen1162.2
78-84-2IsobutyraldehydeOther oxygen1956.1
78-85-32-Methyl-2-propanalOther oxygen52149.1
78-93-3Methyl ethyl ketoneOther oxygen3088.5
78-94-4Methyl vinyl ketoneOther oxygen170487.3
78-98-8MethylglyoxalOther oxygen2882.5
79-09-4Propionic acidOther oxygen44133.3
79-10-7Acrylic acidOther oxygen4501326.4
96-22-0Diethyl ketoneOther oxygen1966.9
100-52-7BenzaldehydeOther oxygen31134.6
107-02-8AcroleinOther oxygen54123.8
107-22-2GlyoxalOther oxygen1842.7
107-87-9Methyl propyl ketoneOther oxygen2070.4
107-92-6Butyric acidOther oxygen2693.7
108-10-1Methyl isobutyl ketoneOther oxygen1353.2
108-94-1CyclohexanoneOther oxygen7.228.9
110-00-9FuranOther oxygen9502645.2
110-12-3Methyl isoamyl ketoneOther oxygen9.343.4
110-62-3ValeraldehydeOther oxygen1863.4
116-09-6AcetolOther oxygen67203
123-38-6PropionaldehydeOther oxygen3276
123-42-2Diacetone alcoholOther oxygen1571.3
123-72-8ButyraldehydeOther oxygen2470.8
123-73-9CrotonaldehydeOther oxygen55157.7
124-07-2Caprylic acidOther oxygen7.343.1
141-46-8GlycolaldehydeOther oxygen3278.6
142-62-1Caproic acidOther oxygen1466.5
431-03-82,3-butanedioneOther oxygen210739.5
563-80-4Methyl isopropyl ketoneOther oxygen1759.9
565-61-73-Methyl-2-pentanoneOther oxygen1457.4
590-86-3IsovaleraldehydeOther oxygen1242.3
591-78-6Methyl butyl KetoneOther oxygen1665.6
821-55-62-NonanoneOther oxygen846.5
7722-84-1Hydrogen peroxideOther oxygen230320


TOP